EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Што е ново

Hycos1.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sweden-signing28Jun12.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mekong2Rio-discussion.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mekong2RioPR.jpg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Материјали за обуки за воведување на агроеколошки мерки во јаболковото производство во Преспа


Презентации од материјалите за обуките од програмата за воведување на агроеколошки мерки во јаболковото производство во Преспа1. Водење на евиденција на фарма и калкулација на цена на чинење на јаболка

2. Почвена плодност

3. Ѓубрење - основни принципи

4.  Ѓубрење и ѓубрива

5. Ѓубрење и ѓубрива - 2

6. Берба на плодови

7. Мерки за намалување на штети од мразеви

8. Подлоги за јаболко

9. Садници

10. Заштитни мрежи

11. Одржување на површината во насади

12. Заштита 1

13. Заштита 2

14.
ЗНАЧЕЊЕ НА ВОДНО-ФИЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА
ПОЧВАТА (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ГОРНА И
ДОЛНА ГРАНИЦА НА ЛЕСНО ДОСТАПНА ВОДА) ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН РЕЖИМ НА
ЗАЛЕВАЊЕ КАЈ ЈАБОЛКОВ НАСАД
ЗНАЧЕЊЕ НА ВОДНО-ФИЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА
ПОЧВАТА (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ГОРНА И
ДОЛНА ГРАНИЦА НА ЛЕСНО ДОСТАПНА ВОДА) ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН РЕЖИМ НА
ЗАЛЕВАЊЕ КАЈ ЈАБОЛКОВ НАСАД
Значење на 
ВОДНО-ФИЗИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА
ПОЧВАТА (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ГОРНА И
ДОЛНА ГРАНИЦА НА ЛЕСНО ДОСТАПНА ВОДА) ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН РЕЖИМ НА
ЗАЛЕВАЊЕ КАЈ ЈАБОЛКОВ НАСАД
водно-физичките својства -
 Водни константи

15. Современи техники и технологии за утврдување на режимот на залевање

16. Основна концепција на системотза микронаводнување

17. Водата и нејзиното значење како фактор за квалитетно и стабилно производство

18. Фертиригација и програма за фертиригација кај јаболка

19. Конзервација на вода


 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови