EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Управување со земјоделскиот отпад

Во отсуство на адекватни системи за управување со отпад, енормни количини на органски и опасен отпад беа со децении депонирани долж брегот на езерото и коритата на реките, како и на патиштата и на други места во сливот. Особено, земјоделскиот отпад генериран од земјоделството со јаболко во регионот е идентификуван како сериозна закана за природните екосистеми на сливот.


На потребата да се воспостави одржлив систем за управување со земјоделскиот отпад на локално ниво и е даден висок приоритет во најважните во стратегии, планови и програми на регионот. Во текот на изминатите три години, УНДП поради тоа ја поддржа локалната самоуправа на Општина Ресен во воспоставувањето и тестирање на изводливоста на два пилот системи за управување со земјоделски отпад: а) агрохемикалии (пестициди и ѓубрива) систем за управување со отпад од пакување и б) систем за управување со биоразградлив отпад. Пилотирање на двата система е овозможено од страна на комбинирано финасирање обезбедено од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка агенција (СДЦ) и Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ).

И двата системи се дизајнирани во тесна соработка со клучните чинители и корисници и на крајот беа одобрени од страна на властите по завршувањето на целата техничка документација, вклучувајќи и студии за влијанието врз животната средина. Во моментов има некои искуства од работењето на претходно воведениот систем за управување со отпад од пакувања на агрохемикалии, додека системот за управување со биоразградлив отпад ќе почне да функционира оваа сезона.

Потребата за дополнителна помош во операционализација на двата системи е широко призната и од страна на надлежните власти и од потенцијалните корисници. УНДП и понатаму останува посветена на поддршката на овие системи преку неодамна претставениот  "Проект за заштита на екосистемот на Преспанското езеро“ на УНДП, исто така финансирана од SDC.

Градејќи врз постигнивањата на проектите за пакувања на пестициди и управување со биоразградлив отпад финансирани од СДЦ, новиот проект ќе овозможи поддршка во ширењето на мрежата на собирните пунктови на територијата на Преспа, вклучувајќи и надградба на капацитетот за компостирање. Кампањи за подигање на свеста кај заедницата и поддршка на развојот на капацитетите ќе бидат исто така организирани во рамките на проектот. Крајната цел на оваа вежба е да се намали органското оптоварување (еден од факторите за еутрификација) и да се спречи прекумерните концентрации на пестициди во отпадот, истовремено додавајќи економска вредност на отпадот (на пример, преку компост генерација).

Со оглед на новината, динамичната природа и несигурностите поврзани со операционализацијата на двата системи, техничката помош ќе се прошири во период од три години. Операционализацијата ќе треба да се прилагоди за да одговори на сезонските аспекти на создавање на отпадот, bidej}i поголемиот дел од биоразградливиот отпад се создава и  фрлa во тек на зимата и пролетта, a отпадот од пакувања од пестициди се произведува во периодот од април до септември.

Техничката помош е определено да биде тековен процес на менторство и соработка со надлежните органи на локално ниво. Таа е дизајнирана да биде остварлив однос на учење и трансфер на знаење и искуство се додека локалните капацитети се целосно изградени за одржливо работење на двата системи за управување со отпад. Компанијата се очекува да биде многу проактивнa во nudeweto на сета релевантна поддршка барана од страна на надлежните органи во сите фази на синџирот за управувањето со отпадот.

Иако помошта ќе биде главно обезбедена од јавното претпријатие за управувањето со отпадот  "Пролетер", таа исто така ќе вклучи голема општокорисна работа, комуникација, едукација и подигнување на јавната свест. За оваа намена ќе бидат планирани голем број на консултативни средби, јавни расправи и презентации со заинтересираните страни, во согласност со сезонска динамика на двата система.

 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови