EN | МК
1 2 3 4
Јаболка за учениците и за професорите од Ресен Умно решение: Собирање на плодовите од технологијата Првиот брод за мониторирање на водите на Преспанското Езеро ја почна својата мисија Обновувајќи ја надежта за иднината на Преспанското Езеро

Мониторинг на езерото и сливот

Проектот ќе go зајакне локалниот капацитет и развој на соодветнo следење и управување со капацитетите за враќање и одржување на здравјето на екосистемот на езерото во согласност со интегриран концепт за управување со сливот. Покрај тоа, сите потребни правни, институционални и организациски подобрувања ќе бидат поддржани за да се обезбедат капацитетите за предизвикувачката задача на интегрирано управување со сливот. За да ​​изгради локален капацитет за спроведување на повеќето комплексни активности кои претстојат, проектот ќе придонесе во воспоставувањето на систем за мониторинг и управување со езерото (LMMS). Од завршувањето на технички извештаи за дефинирање на работата на системот, проектот успешно ја заврши набавката на потребната опрема за следење. LMMS ќе биде со седиште во нови простории на крајбрежјето кај селото Стење, во моментов во сопственост на Министерството за внатрешни работи.

Системот за мониторинг ќе биде ограничен на репрезентативен сет на параметри кои ќе се мерат без поголеми трошоци. Соодветен простор (градба) ќе бидат обезбедени од страна на Општина Ресен за воспоставување на овој систем за моnиторинг на езерото. Проектот ќе го поддржи реновирањето и адаптацијата на овој простор и набавката на потребната опрема, како и градењето на капацитетите на одговорните лица.

Покрај основните индикатори за квалитетот на водата, проектот ќе го поддржи и следење на други параметри на ниво на сливот кои имаат влијание врз процесите во езерото, вклучувајќи ги процесите на ерозија, нивото на талог и хидролошките параметри.

Во текот на 3-годишниот период на поддршка од проектот, капацитетите на персоналот ќе се развијат до ниво кое ќе им овозможи самостојно да го водат системот во иднина.

Финансиските аранжмани за долгорочно работење на системот за мониторинг на езерото ќе се договараat врз база на препораките од страна на PES и други финанскиски анализи. Персоналот на новоформираната станица ќе биде целосно вклучен во делот од програмата за мониторинг на квалитетот на водата како дел од развојот на студија за еутрификацијата со што ќе се обезбеди одлична можност за развој на капацитетите.

 

 

Пребарувај...

Loading

Огласи


Галерија

Корисни линкови